Retningslinjer for influencere

5.muskler_1200x500
   
     
     


Retningslinjer for influencermarkedsføring av visse varer og tjenester overfor barn og unge voksne.

1. Influencermarkedsføring av visse varer og tjenester med budskap som kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos barn og unge voksne skal unngås.

2. Retningslinjene gjelder for influencermarkedsføring av følgende varer og tjenester:
    Kosmetiske inngrep og lignende, som definert i vedlagte liste.
  •   Kosttilskudd og tilsvarende produkter, som nærmere spesifisert i vedlagte liste.

I den helhetsvurdering som skal gjøres etter disse retningslinjene vil det være en strengere vurdering av influencermarkedsføringen jo høyere vare-/tjenestekategorien er plassert i vedlegget som gjelder kosttilskudd o.l. 

3.  Ved vurderingen av om influencer markedsføringen kan føre til misnøye med kropp eller utseende hos barn og unge voksne, og derved vil stride mot punkt 1, skal det foretas en helhetsvurdering hvor det blant annet skal legges vekt på:

a) Type vare eller tjeneste, samt assosiasjoner knyttet til den aktuelle merkevaren.

b) I hvilken grad varen/tjenesten som markedsføres er egnet til å skape kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.  

c) I hvor stor grad influenceren appellerer særlig til barn og unge voksne. Ved denne vurderingen legges det vekt på dokumentert eller sannsynliggjort aldersfordeling på de faktiske følgerne. Dersom det kan dokumenteres eller sannsynliggjøres at en stor gruppe under 18 år påvirkes skal det foretas en særskilt streng vurdering.

d) Influencerens alder.

e) Influencerens generelle profil og om denne generelle profilen er egnet til å skape kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.

f) Om det er benyttet språk, bilder eller andre virkemidler som er særlig egnet til å skape kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne.

g) Om markedsføringen er satt inn i en kontekst som er særlig er egnet til å skape kroppspress og/eller utseendemisnøye blant barn og unge voksne. 

4.  Influencere skal

a) ikke markedsføre eller promotere varer og tjenester i strid med disse retningslinjene.

b) ikke bidra til å spre uriktige eller udokumenterte påstander om kropp og helse i influencermarkedsføring. Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om varer og tjenesters egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres i tråd med gjeldende regler for markedsføring. Dokumentasjon skal finnes på annonsørens hånd på markedsføringstidspunktet.

c) merke eller gjøre oppmerksom på manipulerte bilder som skaper et uriktig inntrykk av utseende eller kroppsfasong. 

5.  Nettverkene skal

a) ikke inngå kommersielt samarbeid i strid med disse retningslinjene. 

b) informere og veilede sine influencere om gjeldende regelverk og disse retningslinjene.

c) inkludere disse retningslinjene i kontraktene med sine influencere. 

6.  Annonsører

a) skal ikke inngå kommersielt samarbeid med influencere i strid med disse retningslinjene. 

b) som bruker influencere i sin markedsføring har hovedansvaret for at markedsføringen følger gjeldende regelverk og disse retningslinjene, herunder ansvaret for at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for eventuelle påstander. 

Ikrafttredelse

Retningslinjene trådte i kraft 01.10.19. Fra 01.01.20 publiseres ferdigbehandlede vedtak på klager.